سیاتیک

سیاتیک

عصب سیاتیک از قسمت تحتانی کمر شروع می شود و از پشت هر پا پایین می رود. این عصب، عضلات قسمت تحتانی پا و قسمت پشت زانو را کنترل می کند…

پاسخ

دوازده + سیزده =