پرفشاری داخل جمجمه

پرفشاری داخل جمجمه

پرفشاری داخل جمجمه به صورت ایدئوپاتیک ( IIH) شرایطی است که درآن فشار اطراف مغز افزایش می یابد. مایعی که مغز و نخاع را احاطه کرده است (مایع مغزی نخاعی،CSF )

پاسخ

دو × دو =