متاستاز مغزی

متاستاز مغزی

تومور یا متاستاز مغزی یک نوع گسترش تومور به مغز است. این تومور از سلولهای سرطانی که در قسمت دیگری از بدن ساخته شده است، به وسیله جریان خون…

پاسخ

دوازده + 3 =