گلیوما در کودکان

گلیوما در کودکان

گلیوما در کودکان : گلیوما نوعی تومور سرطانی مغز است. تومورهای گلیوما از سلول هایی به نام سلول های گلیال تشکیل می شوند.. به طور معمول سلول های گلیال …

پاسخ

سه × 3 =